Передмова 4 страница

а) розрахунково-аналітичний метод;

б) факторний метод;

в) досвідно-статистичний метод;

г) динамічно-статистичний метод;

д) правильними є відповіді а), в).

17. До стабільних норм і нормативів належать:

а) норми витрачання праці, матеріалів;

б) норми амортизації;

в) ставки обов’язкових відрахувань, ставки оподаткування;

г) правильними є відповіді а), б);

д) правильними є відповіді б), в).

18. Функція обліку охоплює операції:

а) спостереження та ідентифікації;

б) регулювання;

в) вимірювання та реєстрації;

г) правильними є відповіді б), в);

д) правильними є відповіді а), в).

19. Нижньою межею ціни на продукцію підприємства може бути:

а) виробнича собівартість;

б) повна собівартість;

в) собівартість за змінними витратами;

г) собівартість за Передмова 4 страница прямими витратами;

д) правильними є відповіді б), в).

20. Виробництво продукції певного виду в поточному (короткому) періоді є доцільним, якщо показник маржинального прибутку для неї:

а) перевищує постійні витрати;

б) рівний нулю;

в) набуває додатного значення;

г) перевищує змінні витрати;

д) правильними є відповіді а), в).

21. Місцем виникнення витрат не може бути:

а) законсервований об’єкт, який не експлуатується;

б) робочі місця управлінського персоналу;

в) підприємство в цілому;

г) цехи допоміжного та обслуговуючого виробництв;

д) поліклініка, що знаходиться на балансі підприємства.

22. Організація управління витратами за центрами відповідальності:

а) доцільна на підприємствах, які мають відокремлені підрозділи, філії та дочірні підприємства Передмова 4 страница;

б) доцільна на будь-якому підприємстві;

в) дає можливість формувати механізм самоконтролю працівників підприємства;

г) правильними є всі попередні відповіді;

д) правильними є відповіді а), в).

23. Функціональні центри відповідальності — це:

а) декілька місць витрат, очолювані однією особою;

б) місце витрат, яке контролюється функціональним управлінцем згідно з його повноваженнями;

в) це місце витрат, яке контролюється управлінською особою лише у визначений проміжок часу, під час здійснення операції;

г) правильними є відповіді а), б);

д) правильними є відповіді б), в).

24. Показник витрат є показником відповідальності для центру:

а) інвестицій;

б) витрат;

в) прибутку;

г) правильними є всі попередні відповіді;

д) правильними є відповіді Передмова 4 страница а), б).

25. Організація центрів відповідальності на підприємстві:

а) здійснюється на підставі відповідних нормативних актів;

б) здійснюється на підставі Закону України «Про бухгалтерський облік і звітність»;

в) не регламентується нормативними актами;

г) залежить від організаційної структури підприємства;

д) правильними є відповіді в), г).

26. Для обчислення гнучкого кошторису необхідно знати поділ витрат підрозділу на:

а) прямі та непрямі;

б) регульовані та нерегульовані;

в) змінні та постійні;

г) правильними є відповіді а), в);

д) правильними є відповіді б), в).

27. Розподіл витрат допоміжних та обслуговуючих підрозділів відбувається з допомогою:

а) методу прямого розподілу;

б) симплекс-методу;

в) методу системи рівнянь;

г Передмова 4 страница) методу множників Лагранжа;

д) правильними є відповіді а), в).

28. Витрати на продукцію та витрати періоду є різновида­ми класифікаційної ознаки витрат:а) З метою оцінки запасів та визначення фінансового результату.

б) З метою прийняття управлінських рішень.

в) З метою контролю виконання.

г) Залежно від способу віднесення на собівартість.

29. Внутрішні ціни можуть формуватися на основі:

а) ринкових цін;

б) адміністративно-розпоряджувальних актів;

в) договорів;

г) правильними є всі попередні відповіді;

д) правильними є відповіді а), в).

30. Основним об’єктом калькулювання на виробничому підприємстві є:

а) внутрішні транспортні послуги;

б) ремонтні роботи;

в) продукція, що виготовляється для продажу на ринку Передмова 4 страница;

г) інструмент власного виробництва;

д) контролінгові операції.

31. У разі визначення собівартості продукції за виробничими витратами операційний прибуток обчислюється як різниця між доходом від продажу і:

а) собівартістю виготовленої продукції;

б) собівартістю виготовленої продукції та адміністративними витратами;

в) собівартістю виготовленої продукції та витратами на збут;

г) собівартістю реалізованої продукції та витратами на збут;

д) собівартістю реалізованої продукції, адміністративними витратами і витратами на збут.

32. В однопродуктовому виробництві з коротким виробничим циклом собівартість одиниці продукції визначається:

а) діленням усіх витрат за певний період на обсяг виробництва продукції за цей же період;

б) безпосереднім обчисленням прямих витрат і розподілом за певною базою непрямих витрат;

в Передмова 4 страница) розподілом усіх витрат пропорційно кількості машино-годин;

г) розподілом усіх витрат пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників;

д) розподілом усіх витрат пропорційно цінам продажу продуктів.

33. Розподіл загальновиробничих витрат пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників за умов різного рівня механізації робіт призводить до:

а) заниження собівартості трудомістких виробів;

б) завищення собівартості трудомістких виробів;

в) точного розподілу зазначених витрат;

г) завищення собівартості машиномістких виробів;

д) заниження собівартості машиномістких виробів.

34.У сумісному (комплексному) виробництві внаслідок виконання одного технологічного процесу одержують два кінцевих продукти: один — рідина, другий — газ. Спільні витрати на виготовлення цих продуктів можна розподілити між ними пропорційно:

а) обсягу продукції Передмова 4 страница в натуральному вимірі;

б) обсягу продукції в цінах продажу;

в) обсягу продукції в нормо-годинах;

г) зарплаті основних робітників;

д) матеріальним витратам.

35. Найобґрунтованішим методом обчислення витрат на утримання та експлуатацію машин і устаткування на одиницю продукції у багатопродуктовому виробництві є їх розподіл пропорційно:

а) основній зарплаті виробничих робітників;

б) прямим витратам;

в) кошторисним ставкам витрат на одну машино-годину;

г) трудомісткості продукції;

д) прямим матеріальним витратам.

36. У разі визначення собівартості одиниці продукції в однопродуктовому виробництві загальновиробничі витрати обчислюються:

а) пропорційно основній зарплаті виробничих робітників;

б) за кошторисними ставками на одну машино-годину;

в) пропорційно прямим матеріальним витратам;

г) шляхом ділення Передмова 4 страница їх кошторису на кількість виробів;

д) пропорційно трудомісткості продукції.

37. У період освоєння виробництва нових складних виробів їх собівартість:

а) знижується рівномірно (лінійно) в міру зростання кількості виробів від початку їх освоєння;

б) знижується на ту саму відносну величину за подвоєння кількості виробів від початку їх освоєння;

в) рівномірно підвищується;

г) залишається незмінною;

д) не має певної закономірності динаміки.

38. Попроцесний метод визначення фактичної собівартості продукції застосовується у виробництві:

а) індивідуальному;

б) одностадійному;

в) багатостадійному;

г) потоковому;

д) непотоковому.

39. Метод визначення фактичної собівартості продукції за замовленням застосовується у виробництві:

а) масовому;

б) серійному;

в) індивідуальному;

г) потоковому;

д) сукупному (комплексному Передмова 4 страница).

40. Оперативний облік:

а) спрямований на конкретні господарські операції;

б) дає змогу фіксувати небажані розбіжності до початку операції;

в) відображає характеристики операції, які не фіксуються за інших видів обліку;

г) спрямований на реєстрацію масових, якісно однорідних господарських явищ;

д) правильними є відповіді а), в).

41. До основних завдань контролю витрат належать:

а) відстежування динаміки факторів витрат;

б) здійснення регулювальних заходів;

в) аналіз відхилень у виконанні планових завдань;

г) правильними є всі попередні відповіді;

д) правильними є відповіді а), в).

42. Специфічними рисами бухгалтерського обліку є:

а) вибірковість;

б) безперервність;

в) системність;

г) епізодичність;

д) правильними є відповіді б), в).

43. Бухгалтерські Передмова 4 страница рахунки можуть бути:

а) первинними;

б) синтетичними;

в) оперативними;

г) статистичними;

д) правильними є відповіді а), б).

44. У системі обліку витрат інформаційне ядро складають дані:

а) оперативного обліку;

б) статистичного обліку;

в) бухгалтерського обліку;

г) оперативно-статистичного обліку;

д) не можна однозначно визначити.

45. Чинний в Україні План рахунків дає змогу в його межах вести:

а) лише фінансовий облік;

б) лише управлінський облік;

в) окрім фінансового й управлінський облік;

г) оперативний облік;

д) усі відповіді є неправильними.

46. Статистичний облік використовує для своїх потреб:

а) дані бухгалтерського обліку;

б) дані оперативного обліку;

в) результати самостійних спостережень;

г) усі попередні відповіді є правильними;

д) правильними Передмова 4 страница є відповіді а), в).

47. За частотою контрольних операцій контроль може бути:

а) разовим;

б) підсумковим;

в) поточним;

г) попереднім;

д) правильними є відповіді а), в).

48. Управління за відхиленнями базується на:

а) вивченні причин абсолютно всіх відхилень;

б) вибірковому вивченні відхилень на основі виключно експертних оцінок;

в) вибірковому вивченні відхилень на основі виключно статистичних оцінок;

г) нехтуванні відхиленнями;

д) жодна з відповідей не може бути визнана правильною.

49. Більшу об’єктивність і чутливість здатний надати:

а) експертний підхід;

б) статистичний метод;

в) метод суцільного контролю;

г) «правило великого пальця»;

д) не можна дати однозначну відповідь.

50. Маржинальний прибуток — це:

а Передмова 4 страница) виручка (дохід) від продажу продукції;

б) різниця між виручкою і змінними витратами;

в) різниця між виручкою і постійними витратами;

г) різниця між виручкою і загальними (сукупними) витратами;

д) сума заробітної плати та операційного прибутку.

51. Коефіцієнт маржинального прибутку обчислюється як відношення останнього до:

а) операційного прибутку;

б) загальних (сукупних) витрат;

в) змінних витрат;

г) виручки від продажу продукції (доходу);

д) постійних витрат.

52. У точці беззбитковості маржинальний прибуток дорівнює:

а) виручці від продажу продукції (доходу);

б) операційному прибутку;

в) постійним витратам;

г) нулю;

д) змінним витратам.

53. За зміни обсягу виробництва і продажу операційний прибуток змінюється:

а) на величину маржинального прибутку;

б) пропорційно зміні Передмова 4 страница обсягу продажу;

в) на величину змінних витрат;

г) на величину відносного зменшення постійних витрат;

д) на величину зміни загальних витрат.

54. Операційний ліверидж (операційна залежність) визначається відношенням:

а) постійних витрат до обсягу продажу (доходу);

б) змінних витрат до постійних;

в) маржинального прибутку до операційного прибутку;

г) маржинального прибутку до обсягу продажу;

д) операційного прибутку до маржинального прибутку.

55. У разі збільшення частки постійних витрат у загальній їх сумі операційний ліверидж:

а) не змінюється;

б) зростає;

в) зменшується;

г) зростає у разі збільшення частки готівкових постійних витрат;

д) зменшується у разі збільшення частки готівкових постійних витрат.

56. Для стимулювання продажу продукції Передмова 4 страница підприємство переводить оплату агентів зі збуту з почасової (окладної) системи на комісійну (у відсотках до обсягу продажу). Внаслідок цього точка беззбитковості:

а) зросте;

б) не зміниться;

в) знизиться;

г) не можна точно сказати;

д) може змінитися залежно від низки інших факторів.

57. Оптимальною партією поставок матеріалів, які регулярно витрачаються у виробництві, є така, що потребує:

а) мінімальних витрат на придбання і зберігання;

б) мінімальної складської площі;

в) мінімальної кількості транспортних засобів;

г) мінімальних витрат на придбання;

д) мінімальних витрат на зберігання.

58. Для оцінювання вибуття виробничих запасів підприємство може застосовувати протягом року:

а) один з методів оцінювання за кожним видом (групою) виробничих запасів Передмова 4 страница;

б) один з двох визначених на початок року методів оцінювання запасів;

в) різні методи оцінювання для окремих видів (груп) виробничих запасів;

г) лише метод «останній—перший» (LIFO);

д) лише метод «перший—перший» (FIFO).

59. За умов інфляції для оцінювання вибуття запасів доцільно застосовувати метод:

а) «перший—перший» (FIFO);

б) «останній—перший» (LIFO);

в) середньозваженої собівартості;

г) нормативних витрат;

д) ідентифікованої собівартості.

60. Оцінювання вибуття із запасів оригінальних матеріалів здійснюється за методом:

а) «перший—перший» (FIFO);

б) «останній—перший» (LIFO);

в) середньозваженої ціни;

г) нормативної собівартості;

д) ідентифікованої собівартості.

61. Адаптація устаткування до зміни обсягу виробництва здійснюється для:

а) збільшення обсягу Передмова 4 страница виробництва;

б) підвищення продуктивності праці;

в) мінімізації експлуатаційних витрат;

г) збільшення завантаження устаткування;

д) скорочення простоїв устаткування.

62. До основних параметрів адаптації устаткування належать:

а) кількість устаткування, потужність його двигунів і час роботи;

б) кількість устаткування, час та інтенсивність (продуктивність) його роботи;

в) потужність двигунів і час роботи устаткування;

г) пропускна спроможність устаткування в машино-годинах;

д) кількість устаткування і потужність його двигунів.

63. Оптимальною є така інтенсивність роботи устаткування, за якої:

а) продуктивність устаткування максимальна;

б) максимально використовується потужність двигунів верстата;

в) час машинної роботи максимальний;

г) витрати на одиницю роботи (продукції) мінімальні;

д) витрати на одиницю часу роботи (машино Передмова 4 страница-годину) мінімальні.

64. За зростання інтенсивності роботи устаткування витрати на одиницю продукції (функція «витрати—результат»):

а) зростають на всьому діапазоні інтенсивностей;

б) спочатку знижуються, а потім зростають, тобто функція витрат має -подібну форму;

в) спочатку зростають, а потім знижуються, тобто функція витрат має -подібну форму;

г) залишаються незмінними;

д) знижуються на всьому діапазоні інтенсивностей.

65. Розподіл роботи між однотипними машинами з різними функціями «витрати—результат» у процесі адаптації операційної системи здійснюється в такій послідовності:

а) від більш продуктивних до менш продуктивних машин;

б) у порядку спадної продуктивності машин;

в) від машини з меншими граничними витратами за адаптації її за інтенсивністю до досягнення нею Передмова 4 страница рівня витрат наступної машини за адаптації її за часом;

г) від машини з меншими граничними витратами без урахування їх зміни в процесі адаптації;

д) послідовність розподілу роботи не впливає на загальну величину витрат, тому може бути довільною.

66. Основними складовими лізингових платежів (орендної плати) є:

а) амортизаційні відрахування та лізинговий дохід (дохід на капітал);

б) амортизаційні відрахування та експлуатаційні витрати;

в) амортизаційні відрахування та витрати на ремонт;

г) витрати на страхування майна та ремонт;

д) витрати на страхування майна та лізинговий дохід.

67. За порівняння альтернативних варіантів придбання устаткування (лізинг, купівля за кредит) економічно вигіднішим вважається той, який Передмова 4 страница забезпечує:

а) мінімальні річні платежі;

б) мінімальний відсоток річного доходу (орендний дохід, відсоток за кредит);

в) лінійну амортизацію;

г) мінімальні загальні витрати у теперішній вартості;

д) максимальний термін оплати вартості устаткування.

68. Ануїтетними вважаються платежі, які протягом певної кількості років:

а) поступово зменшуються;

б) поступово зростають;

в) однакові;

г) спочатку зростають, а потім зменшуються;

д) спочатку зменшуються, а потім зростають.

69.Метод CVP означає:

можливість дослідження впливу різних чинників зовнішнього середовища на операційну діяльність підприємства;

економіко-математичне моделювання залежності обсягу виробництва, величини змінних і постійних витрат та його прибутку;

експертну оцінку різних видів прибутку залежно від змінних і постійних витрат;

відносини між Передмова 4 страница постачальниками, споживачами та партнерами підприємства)

70. Центрами, які виробляють та реалізують виробничу продукцію, є центри:

а) інвестицій;

б) прибутку;

в) витрат.

71. Витрати, які не можна віднести безпосередньо на конкретні види продукції у багато продуктовому виробництві, називають:

а) прямі

б) непрямі

в) постійні

72. Організаційний аспект системи управляння витратами пов’язаний з:

а) пошуком шляхів до зниження витрат;

б) визначенням місць формування витрат і центрів відповідальності;

в) усуненням небажаних відхилень у виконанні планових завдань.

73. Собівартість продукції це - :

а) витрати праці на виробництво і реалізацію продукції;

б) витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції;

в) виражені в грошовій формі витрати на виробництво і реалізацію продукції;

г Передмова 4 страница) витрати на виробництво і прибуток підприємства)

74. Метод валового прибутку передбачає визначення у процесі CVР-аналізу:

а) оперативного лівериджу;

б) інвестиційної привабливості;

в) фінансової стійкості;

г) норми прибутковості.

75. Центр відповідальності – це:

а) структурна одиниця системи управління національною економікою;

б) елемент діяльності підприємств, який очолює певна особа;

в) всі відповіді вірні.

76. Структура витрат на виробництво продукції – це:

а) склад витрат і частка кожного елемента в їх загальному обсязі;

б) склад витрат за їх статтями;

в) співвідношення витрат у їх обсязі.

77. Мотиваційний аспект системи управління витратами полягає в:

а) визначенні місць формування витрат і центрів відповідальності;

б) усуненні небажаних відхилень у виконанні планових завдань Передмова 4 страница;

в) спонуканні працівників до дотримання ними встановленими планом витрат.

78. Калькуляція собівартості продукції складається:

а) в розрізі комплексних статей;

б) за економічними елементами;

в) за статтями витрат;

г) на визначений період;

д) на калькуляційну одиницю.

79. Для визначення точки беззбитковості використовують методи:

а) аналітичний, математичний, графічний;

б) валового прибутку, математичний, графічний;

в) експертних оцінок, математичний, графічний;

80. До загальних критеріїв управління витратами не належить принцип:

а) безперервності;

б) мінімальної трудомісткості;

в) надійності.

81. Які витрати входять до складу витрат періоду:

а) на рекламу;

б) на утримання дитячих закладів;

в) транспортні.

82. До загальних критеріїв управління витратами не належить принцип:

а) безперервності Передмова 4 страница;

б) мінімальної трудомісткості;

в) надійності.

83. Місцем виникнення витрат не може бути:

а) законсервований об’єкт, який не експлуатується;

б) робочі місця управлінського персоналу;

в) підприємство в цілому;

г) цехи допоміжного та обслуговуючого виробництв;

д) поліклініка, що знаходиться на балансі підприємства)

84. Що є причиною виникнення негативного ефекту масштабу:

а) зниження середніх змінних витрат на одиницю продукції;

б) ріст сукупних витрат в процесі подальшого зростання об’єму виробництва;

в) зменшення сукупних витрат в процесі подальшого зростання об’єму виробництва;

г) зниження витрат на робочу силу з розрахунку на одиницю продукції.

85. Мотиваційний аспект системи управління витратами полягає в :

а) визначення місць формування Передмова 4 страница витрат і центрів відповідальності;

б) усуненні небажаних відхилень у виконанні планових завдань;

в) спонуканні працівників до дотримання ними встановлених планом витрат.

86. Витрати, які можна безпосередньо віднести на конкретні види продукції, - це:

а) пропорційні;

б) прямі;

в) постійні.

87. Організація управління витратами за центрами відповідальності:

доцільна на підприємствах, які мають відокремлені підрозділи, філії та дочірні підприємства;

доцільна на будь-якому підприємстві;

дає можливість формувати механізм самоконтролю працівників підприємства;

правильними є всі попередні відповіді;

правильними є відповіді а), в).

88. Об’єктами калькулювання на підприємстві виступають:

кожен вид продукції, що випускається;

видатки майбутніх періодів;

загальний обсяг виробництва продукції;

роботи і послуги надані іншим підприємством.

89. Маржинальний прибуток Передмова 4 страница – це:

дохід від продажу продукції;

різниця між виручкою і змінними витратами;

різниця між виручкою і постійними витратами;

різниця між виручкою і загальними витратами;

сума заробітної плати та операційного прибутку.

90. Організаційний аспект системи управління витратами пов’язаний з:

пошуком шляхів до зниження витрат;

визначенням місць формування витрат і центрів відповідальності;

усуненням небажаних відхилень у виконання планових завдань.

91. Доцільність зміни обсягу виробництва продукції оцінюють на основі витрат:

А) загальних;

Б. граничних;

В. ціни виробів.

92.Функціональний аспект управління витратами включає блоки:

прогнозування та планування;

мотивації та організації;

обліку та аналізу;

організації;

правильними є відповіді А і В.

93. За яким методом Передмова 4 страница калькулювання може здійснюватися обчислення собівартості окремих виробів:

нормативним;

параметричним;

розрахунково-аналітичним;

всіма вище переліченими;

немає правильної відповіді.

94. Коефіцієнт маржинального прибутку обчислюється як відношення останнього до:

операційного прибутку;

загальних витрат;

змінних витрат;

виручки від продажу продукції;

постійних витрат

95. В системі управління витратами розрізняють аспекти:

функціональний, організаційний, мотиваційний;

мотиваційний, стимулюючий, організаційний;

стимулюючий, функціональний, організаційний.

96. До прямих належать витрати, які:

регулярно;

є постійними;

безпосередньо відносяться на окремі види виробів;

не залежать від номенклатури продукції;

обчислюються за встановленими нормами.

97. Системи управління витратами на підприємстві розрізняють за такими ознаками:

виробничим профілем підприємства;

наявністю чи відсутністю нормативних витрат;

масштабом виробництва;

повнотою охоплення витрат за калькулювання;

правильними є Передмова 4 страница відповіді Б і Г.

98. Показник витрат є показником відповідальності для центру:

а) інвестицій;

б) витрат;

в) прибутку;

г) правильними є всі попередні відповіді;

д) правильними є відповіді а), б).

99. Витрати, які не можна віднести безпосередньо на конкретні види продукції у багато продуктивному виробництві, називають:

а) прямі;

б) непрямі;

в) постійні.

100. Під системою розуміють:

а) сукупність об’єктів, компонентів або довільної природи, які утворюють цілісність в певному контексті;

б) сукупність стійких у часі зв’язків між елементами;

в) сукупність об’єктів, які не входять у склад вив теми, але впливають на її поведінку.

101. Адміністративні витрати – це:

а) витрати Передмова 4 страница загальногосподарського призначення;

б) витрати, пов’язані з обслуговування виробництва і управління ним в масштабі всього підприємства;

в) витрати, пов’язані із забезпеченням правил техніки безпект і охорони праці.

102. Об’єктом управління витратами є:

а) функції обліку і аналізу витрат;

б) функції прогнозування і планування витрат;

в) господарська діяльність підприємства з погляду здійснення витрат;

г) функції мотивації та організації;

д) правильними є відповіді А і Б.

103. Собівартість продукції це - :

а) витрати праці на виробництво і реалізацію продукції;

б) витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції;

в) виражені в грошовій формі витрати на виробництво і реалізацію продукції;

г) витрати на виробництво і прибуток Передмова 4 страница підприємства)

104. Витрати, які можна безпосередньо віднести на конкретні види продукції, - це:

а) пропорційні;

б) прямі;

в) постійні.

105. Віднесення постійних витрат організації безпосередньо на фінансовий результат притаманний методу:

а) директ-кост;

б) стандарт-кост;

в) АВС.

106. До непрямих належать витрати, які:

а) здійснюються періодично;

б) змінюються в часі;

в) залежать від номенклатури продукції;

г) не відносяться безпосередньо на окремі види виробів у багато продуктовому виробництві;

107. Місцем виникнення витрат не може бути:

а) законсервований об’єкт, який не експлуатується;

б) робочі місця управлінського персоналу;

в) підприємство в цілому;

г) цехи допоміжного та обслуговуючого виробництв;

д) поліклініка, що знаходиться на балансі Передмова 4 страница підприємства)

108. Калькулювання – це обчислення собівартості продукції:

а) валової;

б) товарної;

в) реалізованої;

г) окремих її видів.

109. Повна собівартість продукції більша від виробничої на суму:

а) позавиробничих витрат;

б) прибутку;

в) зміни залишків незавершеного виробництва)

110. До загальних критеріїв управління витратами не належить принцип:

а) безперервності;

б) мінімальної трудомісткості;

в) надійності.

111. Організаційний аспект системи управляння витратами пов’язаний з:

а) пошуком шляхів до зниження витрат;

б) визначенням місць формування витрат і центрів відповідальності;

в)усуненням небажаних відхилень у виконанні планових завдань


documentavkimyb.html
documentavkiuij.html
documentavkjbsr.html
documentavkjjcz.html
documentavkjqnh.html
Документ Передмова 4 страница